Колектив

Директор-Лили Данчева Отравова

ПГ-5,6годишни/14бр.деца/

Учителки:

1.Доротея Бориславова Гигова-Капитанова- учител

2.Емилия Радкова Великова-старши учител

Разновъзрастова-3,4 годишни/15 бр. деца/

Учителки:

1.Лили Данчева Отравова-директор с група

2.Ваня Данаилова Савова-старши учител

Обслужващ персонал:

1.Мартинка Георгиева Минова-пом.възпитател

2.Цветомира Бориславова Скилова-чистач

3.Светлана Георгиева Борисова-домакин

4.Ваня Кръстева Мичева-готвач

5.Емилия Венциславова Предова-мед.сестра